Mục đính, phương pháp, nội dung nghiên cứu tư duy trực quan của trẻ

  1. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.1. Mục tiêu của công trình

Nghiên cứu TDTQSĐ của trẻ 5- 6 tuổi ở một số trường mầm non tại TP.HCM, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển TDTQSĐ cho trẻ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: phân tích tài liệu và tổng hợp tài liệu.

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

  • Phương pháp chính:

– Trắc nghiệm: Dùng bài tập trắc nghiệm L.A. Venger để đánh giá mức độ phát triển TDTQSĐ của trẻ.

  • Thực nghiệm hình thành: xây dựng một hệ thống bài tập gồm 3 bài tập cho trẻ nhằm thực nghiệm hình thành theo 2 hướng thao tác sơ đồ hóa và đọc hiểu sơ đồ. Sau đó, dùng bài đo nghiệm để đánh giá số liệu định lượng cho các vấn đề định tính mà bài đo nghiệm đặt ra.

* Phương pháp hỗ trợ:

  • quan sát:
  • Quan sát trong lúc trẻ làm trắc nghiệm và trong giờ học của trẻ nhằm giúp việc đánh giá được khách quan và chính xác.
  • Quan sát trẻ trong quá trình thực nghiệm để góp phần đánh giá tính phù hợp của bài thực nghiệm.

– Điều tra:

  • Phỏng vấn trẻ để kiểm tra độ chính xác của bài trắc nghiệm.
  • Dùng bảng câu hỏi cho giáo viên.
  • Phỏng vấn phụ huynh học sinh.

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm SPSS for Windows 11.5.

nội dung nghiên cứu tư duy trực quan của trẻ

2.3. Nội dung nghiên cứu

2.3.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề:

2.3.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài

2.3.2.1. Sự phát triển tư duy của trẻ em

2.3.2.2. Tư duy trực quan hình tượng của trẻ 5 – 6 tuổi

2.3.2.3. Tư duy trực quan sơ đồ 2.3.3. Tổ chức nghiên cứu

2.3.3.1. Nghiên cứu về lý luận

2.3.3.2. Điều tra thực trạng

2.3.3.3. Thực nghiệm tác động sư phạm

THEO http://gianphoithongminhpro.org

( ĐỌC TIÊP >>> )

Chat Zalo
02485885585